डोट्यालीभाषा कविताः दशैं

Birbahadur, Chand, 'Bisram', विरबहादुर चन्द ‘विश्राम’, pallawa, पल्लव

विरबहादुर चन्द ‘विश्राम’

दशैं अाउछे उदुर्किबरे
खुशिका भकार भद्दाउ,
राङा बोका जाण सरापखाइ
पेट शिकार भद्दाउ ।
भौत भण्णान दुर्गा सपैकिरच्छक
धैं अाफै सोच त !
परानिकि छलिबलि गरि
भुण्णान निका बिचार भद्दाउ ।
पुजा पाठ गद्दाउ
दुर्गा बचाइराखेइ भणि
क्याइ रकत तिसानिको
मन भितरि अाकार भद्दाउ ।

Continue reading


अथ कविसमूहवर्णनम्

Mukunda, Sharma, मुकुन्द शर्मा, pallawa, पल्लव

मुकुन्द शर्मा

अथ कविसमूहवर्णनम्
समागतोऽयं खकुरेलनामा
कवी रमेशो मुखपत्रिकायाम्
छन्दोव्यवस्थानुभवी कृतज्ञः
सुटिप्पणीकार उदारचित्तः
अहर्मुखे यः सुकृती ददाति
प्रभावशाली कविताप्रवाहम्
अस्मद्धरायां किल स्रग्धरायां
सोऽनुत्तमश्चोत्तमसर्जकेषु
अत्र ह्युपाध्यायमुकुन्दनामा
कवीश्वरो राजत आस्यजाल्याम्
स सर्जको व्याकरणोपदेश—
व्याजेन स्वस्य प्रतिभां व्यनक्ति
अन्यः कविः कोमलशब्दशिल्पी
विराजतेऽयं जयदेवनामा
यथार्थवादी नवविम्बभाव—

 

Continue reading


रामचन्द्रभक्तिकाव्यस्य कतिपया: श्लोकाः

Mukunda, Sharma, मुकुन्द शर्मा, pallawa, पल्लव

मुकुन्द शर्मा

मनसि सञ्चर सञ्चर सञ्चर
उपवनोपमचारुचराचरे
जगति मे जनिरुत्कलिता यदि
हृदयपङ्कजकेशरनिःसृतः
परिमलो भव हे परमेश्वर ! ।।

नगरवीथिषु दण्डकभूमिषु
तपनपुत्र ! समव्यवहार ! हे
विषमजीवनविक्लवितस्य मे
मनसि सञ्चर सञ्चर सञ्चर ।।

 

Continue reading