‘जाग्दा ज्ञानको भोक’

Giriraj, Joshi, गिरिराज जोशी, pallawa, पल्लव

गिरिराज जोशी

(गिरिराज जोशी द्वारा संस्कृत नीतिश्लोकहरूको रूपान्तरण)
विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन ।
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥१॥

विद्वत्ता–नृपको सत्ता हुँदै हुन्न बराबर
राजा स्वदेशमा मान्य विद्वान् मान्य सबैतिर ।
क्षमताले बडो हुन्छ, हुँदैन परिधानले
राजा बन्छ अवस्थाले, विद्वान् बुद्धि–प्रयत्नले ॥१॥
०००
माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः ।
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा॥२॥

 

Continue reading


‘स्त्री जातकाध्याय:’

Taranath, Bhandari, तारानाथ भण्डारी , pallawa, पल्लव

तारानाथ भण्डारी

अथाग्रे स्त्रीणां लक्षणानां कालनिर्णय :

शुभा$शुभं पूर्वजनैर्विपाकात्सीमन्तिनीनामपि तत्फलं हि ।
विवाहकालात्परत: प्रवीणैरसम्भवात्तत्पतिषु प्रकल्प्यम् ।।
अतीवसारं फलमङ्गनानामुदीरितं शौनक-नारदाद्यै: ।
त्यक्तं यथा लग्ननिशाकराभ्यां मया तथैव प्रतिपाद्द्यते तत् ।।

अर्थात, xsi ss,i isi ss,उपजाति,,

यहाँ भनेका सब सत्यता हुन् ।
प्रारब्धका शुद्ध कथा व्यथा हुन् ।।
राम्रा नराम्रा फल कुण्डलीमा ।
तितामिठा योग बुझौं कुरामा ।। १।।

 

Continue reading


आत्मपरिचयः

Mukunda, Sharma, मुकुन्द शर्मा,  pallawa, पल्लव

मुकुन्द शर्मा

(अद्य वाल्मीकिविद्यापीठे जयतु संस्कृतम् इति घटकेन सञ्चालितायां संस्कृतकविगोष्ठ्याम्)
धवलो गिरिरस्ति समुन्नतभू—
धरखण्डमुदीचिमुखे विततम्
शितिगोलितपूज्यशिलासहिता
महिताऽत्र तरङ्गवती वहती ।१।

भगवच्चरणाश्रयमाप्तुमहो !
स्तुतिकीर्तनपूजनपाठपराः
कति पुण्यपराः सुजनाः सुजले
कलुषं क्षपयन्ति दिनानुदिनम् ।२।

 

Continue reading


डोट्यालीभाषा कविताः दशैं

Birbahadur, Chand, 'Bisram', विरबहादुर चन्द ‘विश्राम’, pallawa, पल्लव

विरबहादुर चन्द ‘विश्राम’

दशैं अाउछे उदुर्किबरे
खुशिका भकार भद्दाउ,
राङा बोका जाण सरापखाइ
पेट शिकार भद्दाउ ।
भौत भण्णान दुर्गा सपैकिरच्छक
धैं अाफै सोच त !
परानिकि छलिबलि गरि
भुण्णान निका बिचार भद्दाउ ।
पुजा पाठ गद्दाउ
दुर्गा बचाइराखेइ भणि
क्याइ रकत तिसानिको
मन भितरि अाकार भद्दाउ ।

Continue reading


अथ कविसमूहवर्णनम्

Mukunda, Sharma, मुकुन्द शर्मा, pallawa, पल्लव

मुकुन्द शर्मा

अथ कविसमूहवर्णनम्
समागतोऽयं खकुरेलनामा
कवी रमेशो मुखपत्रिकायाम्
छन्दोव्यवस्थानुभवी कृतज्ञः
सुटिप्पणीकार उदारचित्तः
अहर्मुखे यः सुकृती ददाति
प्रभावशाली कविताप्रवाहम्
अस्मद्धरायां किल स्रग्धरायां
सोऽनुत्तमश्चोत्तमसर्जकेषु
अत्र ह्युपाध्यायमुकुन्दनामा
कवीश्वरो राजत आस्यजाल्याम्
स सर्जको व्याकरणोपदेश—
व्याजेन स्वस्य प्रतिभां व्यनक्ति
अन्यः कविः कोमलशब्दशिल्पी
विराजतेऽयं जयदेवनामा
यथार्थवादी नवविम्बभाव—

 

Continue reading


रामचन्द्रभक्तिकाव्यस्य कतिपया: श्लोकाः

Mukunda, Sharma, मुकुन्द शर्मा, pallawa, पल्लव

मुकुन्द शर्मा

मनसि सञ्चर सञ्चर सञ्चर
उपवनोपमचारुचराचरे
जगति मे जनिरुत्कलिता यदि
हृदयपङ्कजकेशरनिःसृतः
परिमलो भव हे परमेश्वर ! ।।

नगरवीथिषु दण्डकभूमिषु
तपनपुत्र ! समव्यवहार ! हे
विषमजीवनविक्लवितस्य मे
मनसि सञ्चर सञ्चर सञ्चर ।।

 

Continue reading